Lektura doktorskih teza

Doktorska teza zaokružuje Vaše školovanje i trebalo bi da bude jedan od vrhunaca Vašeg naučnog rada, te je od izuzetne važnosti da bude napisana jasno i pregledno. Lektura doktorskih teza, odnosno lektura doktorata, ispraviće sve gramatičke i pravopisne greške i skrenuti pažnju na stilske nejasnoće. Bilo da doktorirate u oblasti prirodnih ili društvenih nauka, lektor je tu da pomogne da ceo tekst bude napisan razumljivo, naučnim stilom, sa posebnim osvrtom na citiranje i navođenje referenci. Imajte na umu da stilska, gramatička i pravopisna pravila našeg jezika važe za sve nauke, te se nemojte dvoumiti oko lektorskih usluga kada završite svoj doktorat, bez obzira na to u kojoj naučnoj oblasti ćete poneti najvišu akademsku titulu.

Primeri lekture i korekture doktorske teze

Pre:
Znajući da je godina osnivanja bila presudna za njgeovo stvaranje (1964.), istraživači se okreću ka biografskim podacima kada govore o njegovim slikama (Janković, 1987.: 252., i dr) i pripovetkama. Sa druge strane on piše i pesme, pa je i to vezano sa njegovim delom u celini (Isto). To je “namerno” uzeto, iz literature, kako bi se videlo da je stvarao kao multipotentan umetnik. Jako zanimljivo odrađene pojedine slike ukazuju da, sve one znače da je imao ogromnog potencijala kog nisu trebali zanemariti pojedini naučnici. Sa druge strane, za njegovu važnost govori ito, da je jako rano dobio mnogobrojne nagrade, već kao mladić.

Posle:
Imajući u vidu da je godina osnivanja (1964) bila presudna za njegovo stvaranje, proučavaoci se okreću biografskim podacima kada govore o njegovim slikama (Janković 1987: 252 i dr.) i pripovetkama. Sa druge strane, on piše i pesme, što je takođe u vezi sa njegovim celokupnim delom (Janković 1987: 252), što je sa namerom uzeto iz literature, kako bi se videlo da je stvarao kao multitalentovan umetnik. Veoma zanimljivo urađene, pojedine slike ukazuju da je imao ogroman potencijal, koji nije trebalo da bude zanemaren od pojedinih naučnika. Nasuprot tome, o njegovoj važnosti govori i to da je vrlo rano, već kao mladić, osvojio mnogobrojne nagrade.

Pre:
Kao što je vidljivo u dijagramu dole, 1 vlakno originalnog DNK – zeleno i jedno vlakno duplikata originaln. DNK – crveno odlaze u svaku ćerku ćeliju. U koštanoj srži među tim ćelijska podela se dešava u procesu “asimetričmog deljenja” i tada 2 ćerke ćelije nisu iste. Jedna ćerka ćelija nasledi duplikate DNK a 2. ćerka ćelija zadržava DNK (originalnu). Prvoj se šalje signal o napuštanju koštane srži dok druga ne napušta koštanu srž i čuva kao šemu za kasnije ćelije originalnu DNK.

Posle:
Kao što je prikazano u dijagramu ispod, jedno vlakno originalnog DNK (zeleno) i jedno vlakno njegovog duplikata (crveno) odlaze u svaku ćerku-ćeliju. U koštanoj srži, međutim, ćelijska podela se izvršava u okviru procesa “asimetrične podele”, pri čemu dve ćerke-ćelije nisu identične. Jedna ćerka nasleđuje duplikate DNK, dok druga zadržava originalnu DNK. Prvoj je signalizirano da napusti koštanu srž, dok je druga ostala u koštanoj srži, čuvajući originalnu DNK kao šemu za buduće ćelije.