Lektura diplomskih i master radova

Svim apsolventima i studentima master studija je u interesu da im mentor što pre odobri odbranu napisanog diplomskog, odnosno master rada. Takav postupak dugo traje u slučaju da student nije na najbolji mogući način pokazao svoju obaveštenost o izabranoj temi ili se nije ispravno izrazio. Česta je i upotreba literature na stranim jezicima, čiji rogobatni prevodi neretko imaju za posledicu potpunu nerazumljivost diplomskog, odnosno master rada. Profesori takve tekstove ocenjuju kao slabe i nedovoljne, a proces prepravljanja se unedogled produžava. Lektor je tu da ovakve probleme reši i omogući Vam brz i srećan završetak studija.

Primer lekture i korekture diplomskog rada

Pre:

Novi stil se manifestuje narocito vezan za nove verske redove, kao npr. ‘jezuite’, koji ima za cilj da unapredi popularnu pobožnost. (…) To objašnjava zašto barokni stil, iako oduševljeno razvijen u Španiji, je tu bio u velikoj meri u arhitekturi fasada, za razliku id Francuske i Austrije gde vidimo izgradnju brojnih velikih palata I manastira.

Posle:

Novi stil se ispoljava naročito u vezi sa novim verskim redovima, npr. jezuitima, i ima za cilj da u još većoj meri populariše pobožnost. (…) To daje objašnjenje zašto se barokni stil, iako sa oduševljenjem razvijan u Španiji, gde se u velikoj meri ogledao u arhitekturi fasada, u Francuskoj i Austriji pokazuje u načinu izgradnje brojnih velikih palata i manastira.

Primer lekture i korekture master rada

Pre:

Neki, naucnici govore o epohi Baroka kao epohi sumnji, eposi previranja i epohi senki. Svi ljudi i oni koji nisu takvi, trebali bi nose maske da se u ovu epohu uklope i još puno više da čine da se uklope u život kao pozorište. (…) Tako je svaka odradjena pretstava u stvari nosila neku sakrivenu filosofsku poruku.

Posle:

Neki naučnici smatraju epohu baroka epohom sumnji, previranja i senki. Svi ljudi, čak i oni koji nisu dvolični, trebalo bi da nose maske, kako bi postali deo ovog doba i uklopili se u život poput pozorišta. (…) Tako je svaka urađena predstava zapravo nosila neku skrivenu filozofsku poruku.